Naar de K-J Projects Site

Wie zijn we?

Stichting Wheelchair Skills Team is een initiatief ontstaan van uit de missie Rolstoelvaardigheid op Niveau van K-J Projects. 
K-J Projects Unlimited Abilities, opgericht door oud paralympier Kees-Jan van der Klooster, zet zich in brede zin in om de participatie van mensen met een beperking in de samenleving te bevorderen.

Quote Kees-Jan 

Toen ik zag wat de impact van de trainingen op de zelfstandigheid en vrijheid van de deelnemers was, was voor mij één ding duidelijk: dit zijn zeker niet de enigen in Nederland die hier baat bij kunnen hebben.

In Nederland zitten meer dan 120.000 mensen in een rolstoel. Voor lang niet iedereen is de wheelie vanzelfsprekend en voor velen is een ritje over straat meer afzien dan eens even lekker ontspannen er op uit gaan.

De stichting heeft als doel rolstoelvaardigheid op een hoger niveau te krijgen én de beeldvorming rondom mensen met een fysieke beperking te veranderen. Er is te veel onbekendheid over de mogelijkheden van leven met een beperking. Zowel bij de rollers als bij de rest van de samenleving zorgt die onwetendheid vaak voor een kloof.

De stelselmatige onderschatting van de mens met de beperking heeft een negatieve impact op het zelfbeeld van mensen in een kwetsbare positie, ondermijnt zelfvertrouwen en eigenwaarde waardoor zij vaker aan de zijlijn staan dan te participeren in de maatschappij.

Stichting Wheelchair Skills Team wil de groep rolstoelgebruikers effectief coachen naar een actievere levensstijl waarbij eigen regie en eigenwaarde een belangrijke rol spelen. Dat doet het enerzijds door rollers vaardiger te maken en anderzijds door niet-rollers te laten zien dat leven met een handicap een volwaardig, actief leven kan zijn. Meer actieve rollers in de samenleving levert meer wederzijds begrip op en daarop volgt een logische integratie van twee groepen die nu vaak nog ver van elkaar af staan.

Gepassioneerde (oud)paralympische atleten zijn de drijvende kracht achter deze stichting.
Deze rolmodellen zijn mensen die leven wat ze prediken. Zij staan met hun handicap midden
in het leven, sporten, hebben een actief gezinsleven, zien zichzelf als volwaardig mens en weten als geen ander wat het betekent om behandeld te worden als minderwaardig. De
handicap is een situatie waar ze mee moeten dealen. Dat weerhoudt hen er niet van het
leven positief aan te vliegen en anderen de weg te wijzen.

Geïnspireerd door Johan Cruyff “Alleen kan je niks, je moet het samen doen” maakt Stichting
Wheelchair Skills Team rollers niet alleen vaardiger, ze werkt ook aan mentale weerbaarheid, een grotere zelfstandigheid en meer zelfvertrouwen. De coaches nemen de brede sociale omgeving van de rollers mee. Wat is de bijdrage van ouders? Maar ook
aspecten als school, werk en sport komen uitgebreid aan bod.

Filosofie K-J Projects

Ruim 12% van de mensen heeft een fysieke of geestelijke beperking. Zij vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de maatschappij dat óók recht heeft om deel te mogen nemen aan onze maatschappij. In de moderne tijd waarin we vandaag de dag leven bieden technologische ontwikkelingen mogelijkheden te over om mensen met een beperking midden in het leven te laten staan en hen een waardevol leven te laten leiden met behoud van hun eigenwaarde. Behalve dat het vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt wenselijk is dat er een inclusiebeleid gevoerd wordt, levert iemand die actief participeert ook nog eens meer op voor zichzelf en de maatschappij dan iemand die langs de zijlijn staat.

Rol van de maatschappij
Het uitgangspunt is een maatschappij waarin iedereen bij geboorte gelijke kansen krijgt en gelijke rechten heeft. Helaas kunnen we alleen maar concluderen dat dit in de praktijk niet eenvoudig is als het mensen met een handicap betreft. We kunnen streven naar beter, want op basis van ervaringen kan worden gesteld dat het meestal onwetendheid en onbekendheid zijn die de barrières vormen voor een betere participatie.

Wanneer iemand stelselmatig vanuit een te laag verwachtingspatroon wordt benaderd, zal dat impact hebben op iemands wil om zichzelf te ontwikkelen.
Door de maatschappij zowel inzicht te geven in de impact van deze benadering jegens mensen met een beperking en door tevens de mogelijkheden en onmogelijkheden van integratie helder te schetsen, kan het verwachtingspatroon duidelijk naar boven worden bijgesteld.

De rol van mensen met een beperking
Naar onze mening ligt de belangrijkste rol voor het bijstellen van het verwachtingspatroon bij de mens met een beperking zelf. Zij hebben het grootste belang om aan de maatschappij deel te nemen. Heel zwart-wit gesteld zou je kunnen stellen dat je als mens (met een beperking) er voor kunt kiezen om actief aan de maatschappij deel te nemen of om passief te blijven en je lot te aanvaarden.

Een passieve houding
Op het moment dat je je laat leiden en je je overgeeft aan over-verzorging, verval je makkelijk in een patroon waarin je de regie over je leven (voor een deel) uit handen geeft. Dit betekent dat je kiest voor passiviteit. Over het algemeen zal die keuze niet een gewenste waardering en daarmee samenhangende zelfwaardering opleveren. Deze passieve houding met oververzorging staat naar onze vaste overtuiging de persoonlijke ontwikkeling van een mens met een beperking in de weg.

Een actieve houding
Tegenover deze passieve houding staat de keuze voor een actieve rol. Dit houdt in: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen situatie. Wil je met een eigen regie ‘in het leven staan’, dan zul je zélf op basis van een reëel zelfbeeld en op basis van je mogelijkheden actie moeten ondernemen. Als hier gedragsverandering voor nodig is, zal dit vanuit jezelf moeten komen. Acceptatie speelt hierin een belangrijke rol. Het erkennen en accepteren van je situatie is de eerste belangrijke stap. Vervolgens gaat het erom naar de mogelijkheden te kijken die je hebt binnen een reëel kader. Daarbij zou de mate van fysieke zorg of assistentie geen invloed mogen hebben op de mate van eigen regie en verantwoordelijkheid die iemand kan nemen. Uiteindelijk zal de waardering die je uit deze situatie haalt meer recht doen aan de persoon die je bent en het recht dat je hebt om die persoon te zijn.

In deze filosofie stellen we niet dat zelfregie iemand gelukkiger maakt. De filosofie gaat echter uit van de gedachte dat iedereen (en dit geldt in het bijzonder voor kinderen) de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen vanuit een realistisch verwachtingspatroon.