Privacy Verklaring

K-J PROJECTS is verantwoordelijke voor het Wheelchair Skills team en verwerkt persoonsgegevens en gebruikt geen cookies. In deze Privacy Verklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle activiteiten via de website www.wheelchairskillsteam.nl van K-J PROJECTS. Deze Privacy Verklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

K-J PROJECTS gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
K-J PROJECTS is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG.

K-J PROJECTS vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van deelnemers en opdrachtgevers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Voor welke doeleinden verwerkt K-J Projects uw persoonsgegevens?
K-J PROJECTS verzamelt geen persoonsgegevens, anders dan die aangeleverd worden door u zelf middels ons aanmeldformulier of contact formulier. We kijken niet middels cookies naar uw surfgedrag.

Gegevens door u zelf aangeleverd worden zorgvuldig op geslagen en beveiligd

 • Uw gegevens worden enkel gebruikt om met u te communiceren en worden onder geen beding met derden gedeeld.
 • uw gegevens worden enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van K-J Projects, wheelchair skills team of partners die voor u interessant kunnen zijn.
 • Mailing over partner evenementen zal altijd via K-J Projects of WST gaan,
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden voor intern gebruik.

K-J PROJECTS verwerkt persoonsgegevens van deelnemers in beveiligde bestanden,  verwerkingsdoeleinden, verwerkt K-J PROJECTS uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.


Welke persoonsgegevens verzamelt K-J PROJECTS?
K-J PROJECTS verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats);
 • Naam ouders
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • gegevens rondom beperking
 • e-mailadres;
 • mailwisselingen worden opgeslagen en bewaard voor onbepaalde tijd tenzij anders gewenst).
 • deelname aan events

K-J PROJECTS verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt K-J PROJECTS ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
K-J PROJECTS  biedt een nieuwsbrief aan waarmee deelnemers en geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws en activiteiten van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Indien wij u een e-mail sturen naar aanleiding van een actie die we hebben gedaan verzoeken wij u alsnog om uitdrukkelijke toestemming. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt K-J PROJECTS voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
K-J PROJECTS gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. K-J PROJECTS neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. K-J PROJECTS deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacy Verklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van K-J PROJECTS kunnen zakelijke dienstverleners (“verwerkers”) ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. K-J PROJECTS maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen.

Gegevensdeling met derden
K-J PROJECTS verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
K-J PROJECTS bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?
U kunt een inzage- vewijderings- of correctieverzoek richten aan K-J PROJECTS.

Stuur uw verzoek naar:

info@kjprojects.com

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past K-J PROJECTS passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. 
K-J PROJECTS neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Het gebruik van cookies
K-J PROJECTS gebruikt geen cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de websites te verbeteren.