Privacyverklaring

In deze verklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle activiteiten van Stichting WheelchairSkillsTeam (vanaf nu: WST). 

Het WST gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
Het WST is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Het WST vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van deelnemers en opdrachtgevers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Voor welke doeleinden verwerkt het WST uw persoonsgegevens?
Het WST verzamelt geen persoonsgegevens, anders dan die aangeleverd worden door u zelf middels ons aanmeldformulier of contact formulier. We kijken niet middels cookies naar uw surfgedrag.

 • De door uzelf aangeleverde gegevens worden zorgvuldig opgeslagen en beveiligd.
 • Het WST verwerkt uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt om met u te communiceren over de activiteiten van het WST of partners die voor u interessant kunnen zijn. 
 • Uw gegevens worden onder geen beding met derden gedeeld. 

Welke persoonsgegevens verzamelt het WST?
Het WST verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats);
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Naam ouders (indien van toepassing)
 • Gegevens rondom beperking (indien relevant)
 • Mailwisselingen worden opgeslagen en bewaard voor onbepaalde tijd, tenzij anders gewenst
 • Deelname aan events

Het WST verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt het WST ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
Het WST  biedt een nieuwsbrief aan waarmee deelnemers en geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws en activiteiten van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Indien wij u een e-mail sturen naar aanleiding van een actie die we hebben gedaan verzoeken wij u alsnog om uitdrukkelijke toestemming. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt het WST voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Het WST gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Het WST neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Het WST deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacy Verklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.
In opdracht van het WST kunnen zakelijke dienstverleners (“verwerkers”) ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Het WST maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen.

Gegevensdeling met derden
Het WST verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
Het WST bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?
U kunt een inzage- vewijderings- of correctieverzoek richten aan het WST.

Stuur uw verzoek naar:

info@wheelchairskillsteam.nl

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.< Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past het WST passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Het WST neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Het gebruik van cookies
Het WST gebruikt geen cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de websites te verbeteren.